Tulou Tagaloa-(电影《海洋奇缘》插曲)

Tulou

Tulou

Sava la

Say eh by at my end

Yi la da do la la la mi

Say eh by at my end

Yi la ba to la la la mi

Say eh but on my mind

Yi lei lei ba la ba la la

Say eh but on my eye

Oh la da ya oh la

Da dao oh la na

00:00

免费下载这首歌

下载歌曲需用酷我音乐客户端