Q太朗

怪模!怪样!样貌奇实美

够奇!够妙!妙在唔似你

活泼 得意又有潮气

问你识我未?

模样奇特唔系肥 会说会笑明事理

大眼一对 大嘴一个 但系无佐个鼻

头上平滑圆又圆 乱毛三根栋直企

咪笑我怪模样 我叻过人地

你会再笑 我会隐身懒采你

我会妒忌恃有特技满天飞

哈哈哈 嘻嘻 天空中招呼你

QQQ QQQQ QQQ QQQQ

怪模!怪样!样貌奇实美

够奇!够妙!妙在唔似你

活泼 得意又有潮气

问你识我未?

模样奇特唔系肥 会说会笑明事理

大眼一对 大嘴一个 但系无佐个鼻

头上平滑圆又圆 乱毛三根栋直企

咪笑我怪模样 我叻过人地

你会再笑 我会隐身懒采你

我会妒忌恃有特技满天飞

哈哈哈 嘻嘻 天空中招呼你

QQQ QQQQ QQQ QQQQ

00:00

免费下载这首歌

下载歌曲需用酷我音乐客户端