Waters Of Monaco

Is it my love baby

What you gonna do baby

Baby baby

Baby

What you gonna do

What you gonna do

Baby

Baby

Baby

Oh yeah

What you gonna do

My love is gone

Baby baby

Baby

Yeah

What you gonna do

My love is gone

Baby baby

Baby

What you gonna do

What you gonna do

Baby baby

Baby

Yeah

What you gonna do

My love is gone

Baby baby

Baby

What you gonna do

What you gonna do

My love is gone

Gone gone gone

Gone

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do

What you gonna do my mind

What you gonna do my mind

Baby with you through

Baby with you through

Baby with you through

Baby with you through

Baby with you through

To with you do my mind

What you gonna do

What you gonna do my mind

What you gonna do my mind

Baby with you through

Baby with you through

Baby with you through

Baby with you through

Baby with you through

To with you do my mind

00:00

免费下载这首歌

该歌曲需使用客户端付费下载

该专辑其他歌曲

更多
  • 此专辑只有一首歌曲,查找更多歌曲点击这里