One Two颂

One and two two and three

Three and four and five

One and two two and three

Three and four and five

Hey yo hey yo

심조불나깨나자다

Hey yo hey yo

심조불나깨나자

하나둘 둘앤셋 셋 그리고 넷 다섯

하나둘 둘앤셋 셋 그리고 넷 다섯

Hey yo Hey yo 심조불나깨나자다

Hey yo Hey yo

심조불나깨나자

하나둘 둘앤셋 셋 그리고 넷 다섯

하나둘 둘앤셋 셋 그리고 넷 다섯

Hey yo Hey yo 심조불나깨나자다

Hey yo Hey yo

심조불나깨나자

Hey yo Hey yo 심조불나깨나자다

Hey yo Hey yo

심조불나깨나자

심조불나깨나자

00:00

免费下载这首歌

下载歌曲需用酷我音乐客户端

该专辑其他歌曲

更多